(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę komorowego urządzenia do oczyszczania detali środkami na bazie wody do demonstracyjnej linii technologicznej. Nr sprawy HT/ZP/14/2017 z dnia 09.03.2017

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: ?Dostawa komorowego urządzenia do oczyszczania detali środkami na bazie wody do demonstracyjnej linii technologicznej?

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzenia oczyszczającego z zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 42924720-2 ? Urządzenia do usuwania zanieczyszczeń

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1024554

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_HT_ZP_14_2017