(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Projekty

Projekty realizowane

Firma realizuje projekt w ramach działania 2.32 programu Fundusze Europejskie dla nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 pt. Wdrożenie technologii węgloazotowania próżniowego w przedsiębiorstwie HART-TECH Sp. z o.o.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie opracowanej przez firmę HART-TECH nowej technologii wytwarzania warstw wierzchnich, opartej na węgloazotowaniu próżniowym, połączonym z hartowaniem w azocie pod wysokim ciśnieniem oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych usług i zapewnienie odpowiednich warunków dla prowadzenia usług.

Projekt przyczynia się do wzmocnienia trwałego wzrostu i konkurencyjności firmy oraz poprzez świadczenie usług w technologii, która redukuje koszty, do wzrostu i konkurencyjności odbiorców tych usług. W ramach projektu zostaną zrealizowane działania inwestycyjne polegające na zakupie pieca jednokomorowego z możliwością hartowania w azocie pod ciśnieniem, zbiornika azotu oraz przygotowaniu lokalizacji i podłączeniu mediów.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi : 4 297 400,00 zł Wkład Funduszy Europejskich 2 148 700,00 zł 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Projekty zrealizowane

Firma zrealizowała projekt w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ pt. Wielozadaniowe, inteligentne centrum modułowe do próżniowej obróbki cieplnej i powierzchniowej technologiami High-Tech nr umowy: UOD-DEM-1-193/001. Projekt realizowany w ramach Konsorcjum z SECO/WARWICK i Politechniką Łódzką.


Wdrożenie Technologii PreNitLPC do firmy Hart-Tech INNOTECH  K1/HI1/36/159007. Celem głównym zakończonego projektu było wdrożenie w firmie Hart-Tech Sp. z o.o., technologii wysokotemperaturowego nawęglania próżniowego z przedazotowaniem  PreNitLPC oraz aplikacja tej technologii dla dotychczasowych i nowych klientów firmy. Celem uzupełniającym, związanym ze spodziewanym wzrostem przychodów firmy i ilości obrabianych detali było wdrożenie w Hart-Techu systemu zapewnienia jakości EN ISO 9001 oraz przygotowania do rozszerzenia do wymagań normy lotniczej AS9100/EN-PN9100.


Firma zrealizowała projekt: Gradientowe warstwy niskotarciowe, wytwarzane w hybrydowym procesie FineLPN, nanostrukturyzowane cząstkami MoS2 i rGO, dla zastosowań w uszczelnieniach w przemyśle lotniczym w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Numer umowy POIR/01.02.00-00-0011/15 (NIWAG). 

Celem projektu jest opracowanie technologii gradientowych warstwy niskotarciowych, wytwarzanych w hybrydowym procesie FineLPN, nanostrukturyzowanych cząstkami MoS2 i rGO (Reduced Graphene Oxide). Realizacja projektu w pierwszym etapie będzie obejmowała opracowanie eksperymentalnej bazy danych dla uczenia sieci neuronowej stanowiącej element technologii FineLPN. Dotychczasowa baza oparta jest na stalach narzędziowych, stąd też niezbędne jest jej rozszerzenie w zakresie stali i żeliw stosowanych w uszczelnieniach lotniczych. Jednocześnie, na podstawie analizy literaturowej i doświadczeń własnych firm, zostaną opracowane wytyczne do technologii i urządzeń badawczo-demonstracyjnych dla wytwarzania warstw niskotarciowych, na szerokim spektrum uszczelnień. Firma PRIMA będzie pracować nad pakietami oprzyrządowania technologicznego dla zapewnienia poprawnej geometrii produkowanych przez nią pierścieni po procesie wytwarzania technologicznych warstw wierzchnich. Natomiast w HART-TECHu, zostanie wybudowane stanowisko badawcze / linia demonstracyjna do kompleksowego wytwarzania gradientowych warstw niskotarciowych. Kolejnym etapem będzie opracowanie technologii precoating nanosubstratów zbrojących MoS2 i rGO oraz zaleceń technologicznych dla procesu FineLPN w celu wytworzenia warstw niskotarciowych. Prima, jako producent pierścieni tłokowych, będzie następnie prowadziła badania eksploatacyjne wytworzonych warstw wierzchnich i opracuje dla nich kryteria odbiorowe zgodne z wymaganiami branży lotniczej. Projekt zakończy się opracowaniem oferty technologicznej wytwarzania gradientowych warstw niskotarciowych dla szerokiego asortymentu uszczelnień i innych elementów ślizgowych. Firma HART-TECH, jako hartownia usługowa poszerzy swoją ofertę o nowo opracowaną, innowacyjną technologię dla szerokiego asortymentu uszczelnień i innych elementów ślizgowych. Firma PRIMA, planuje jej wdrożenie dla produktowych przez nią pierścieni tłokowych dla przemysłu lotniczego.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi : 6 075 165,00 zł Wkład Funduszy Europejskich 3 606 642,00 zł