(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie prób hamownianych pierścieni tłokowych. Nr sprawy HT/ZP/1/2018 z dnia 13.11.2018

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia:

Próby hamowniane pierścieni tłokowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie prób hamownianych lotniczych pierścieni tłokowych z hybrydową warstwą niskotarciową, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 73111000-3  Laboratoryjne usługi badawcze

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1149002

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_HT_ZP_1_2018