Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na wykonanie badań tribologicznych i charakterystyk powierzchni z hybrydową warstwą niskotarciową. Nr sprawy HT/ZP/2/2018 z dnia 16.12.2018

Dodano: 16-12-2018, autor: Administrator

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia:

„Badania tribologiczne warstw niskotarciowych”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie badań tribologicznych i charakterystyk powierzchni z hybrydową warstwą niskotarciową, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV:

73111000-3 – Laboratoryjne usługi badawcze

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155822

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_HT_ZP_2_2018

Unsere Firma verwirklicht ein Projekt im Rahmen des Pilotvorhabens von dem Nationalen Zentrum von der Forschung und Entwicklung „DEMONSTRATOR + unterstützend wissenschaftliche Forschung und Entwicklung im Demonstrationsmaßstab“ unter dem Titel „Multifunktionelles, intelligentes und modulares Zentrum für Vakuum Wärme und Oberflächenbehandlung mit Hight-Tech Technologie” Vertragsnummer : UOD-DEM-1-193/001.