(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na rozbudowę instalacji elektrycznej na potrzeby budowanej linii demonstracyjnej. Nr sprawy HT/ZP/9/2016 z dnia 07.11.2016

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: ?Rozbudowa instalacji elektrycznej na potrzeby budowanej linii demonstracyjnej? nr sprawy HT/ZP/79/2016 z dnia 07.11.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie zasilania elektrycznego gniazd wykonawczych demonstracyjnej linii technologicznej do wytwarzania gradientowych warstw niskotarciowych, w szczególności:

  • zaprojektowanie szczegółowych rozwiązań technicznych układu zasilającego,
  • dobór przewodów i osprzętu uwzględniający warunki lokalowe i instalacyjne hali technologicznej,
  • wykonanie instalacji wraz z pomiarami i dokumentacją powykonawczą,

Szczegółowy zakres prac określa załącznik 5.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1011181

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_ht_zp_9_2016