(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę oprzyrządowania do demonstracyjnej linii technologicznej. Nr sprawy HT/ZP/3/2016 z dnia 28.06.2016

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: ?Dostawa oprzyrządowania do demonstracyjnej linii technologicznej? nr sprawy HT/ZP/3/2016 z dnia 28.06.2016.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i dostawa oprzyrządowania w postaci 12 sztuk elementów zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 3. (Wraz z oprzyrządowaniem Wykonawca dostarczy atesty materiałów użytych do jego wykonania).


Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 42900000-5 ? Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia.