Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę gniazda do obróbki strumieniowo ściernej w demonstracyjnej linii technologicznej. Nr sprawy HT/ZP/7/2016 z dnia 10.10.2016

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia: ?Dostawa gniazda do obróbki strumieniowo ściernej w demonstracyjnej linii technologicznej? nr sprawy HT/ZP/7/2016 z dnia 10.10.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i dostawa wyposażenia gniazda do obróbki strumieniowo ściernej zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3.


 

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1008780


 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 42663000 ? Maszyny do nabijania powierzchni.