(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN. Nr sprawy HT/ZP/19/2017 z dnia 07.08.2017

W oparciu o zasady ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji ujęte w Przewodniku kwalifikowalności-Działanie 1.2 POIR-Zasada konkurencyjności. Konkurs 1/1. 2/2015_INNOLOT, Hart-Tech Sp. z o. o. uprzejmie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie, w ramach realizacji projektu POIR.01.02.00-00-0011/15 (NIVAG) zamówienia:

Zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie oraz dostawę i uruchomienie systemu transportu stanowiskowego do obsługi generatora LPN, zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień, kody CPV: 42410000-3  Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe

Adres strony z zapytaniem ofertowym: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1048449

Szczegóły przedmiotu zamówienia w załączniku: zapytanie_HT_ZP_19_2017