(+48) 42 237 17 42 - Sprzedaż
ofertowanie@hart-tech.pl

Informacja o wynikach postępowania zamówienia publicznego HT/ZP/2/2018

Niniejszym informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na Badania tribologiczne warstw niskotarciowych, nr sprawy HT/ZP/2/2018 z dnia 16.12.2018 wybrano jako wykonawcę firmę: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10Data wpływu oferty: 21.12.2018 Cena: 58 500,00 PLN netto, słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100